Tiếng Dân Việt # 33 – Chúng Ta Có Còn Nhận Mình Là Người Việt Hay Không?

Hôi luận: Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và Đoàn Trọng Hiếu.

Đề tài: Chúng Ta Có Còn Nhận Mình Là Người Việt Hay Không?

Advertisements
This entry was posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s