TDV#28- Âm Mưu Xoá Bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng của BCH.CĐVN Vùng Hoa Thịnh Đốn

Tham Dự:

  • Ông Đỗ Văn Phúc , Chủ tịch HĐCH/CĐNVQGHK
  • Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình
  • BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

Advertisements
This entry was posted in Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s