Thơ – Theo gót thơ Tiền Nhân

Mùa Xuân sắp đến trên quê hương Việt Nam, nhắc lại những vần thơ của tiền nhân liên quan tới một trong những trang sử oai hùng của Đại Việt.
Nguyên bản chữ Hán:
南國山河
南 國 山 河 南 帝 居
截 然 定 分 在 天 書
如 何 逆 虜 來 侵 犯
汝 等 行 看 取 敗 虛

Bản phiên âm Hán-Việt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
Dịch thơ: 
Sông núi nước Nam
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
(Lý Thường Kiệt)
Sau đây là những đoạn thơ viết dựa theo “âm hưởng” những dòng thơ của tiền nhân:
1.
Non nước Việt Nam dân Nam ở
Đã mấy ngàn năm đứng hiên ngang
Tại sao Việt cộng nay lạy giặc
Bán nước… lũ bay sẽ banh càng!
2.
Nước mất dân Nam sống lưu vong
Giặc Hồ cúi mặt bán non sông
Cái quân lạy giặc không biết nhục
Rồi mạng chúng bay … xác ngập đồng!
3.
Tổ quốc, quê hương vẫn muôn năm
Cho dù núi tủi sông hờn căm
Giặc Hồ rồi sẽ banh xác pháo
Chủ nghĩa Mác Mao… vũng trâu nằm!
4.
Hoàng Trường sa đảo của Việt Nam
Sách trời định rõ cả ngàn năm
Giặc Tầu Mao cộng nay đoạt chiếm
Chúng sẽ tan trong sóng uất căm!
Hải Triều
Jan 13. 2017
Advertisements
This entry was posted in Tản Mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s